Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Τίτλος Δημοσίευση
1 Απόφαση Δημάρχου 1, περί ορισμού υπαλλήλων για διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς. PDF icon Απόφαση 1/2011 14/10/2011 13:05
2 Απόφαση Δημάρχου 2, για τον ορισμό Αντιδημάρχων. PDF icon Απόφαση 2/2011 14/10/2011 13:08
7 Απόφαση Δημάρχου 7, σχετικά με ορισμό Ταμία και Εισπρακτόρων. PDF icon Απόφαση 7/2011 14/10/2011 13:12
10 Απόφαση Δημάρχου 10, σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων. PDF icon Απόφαση 10/2011 14/10/2011 13:13
11 Απόφαση Δημάρχου 11, σχετικά με την κατάταξη προσωπικού. PDF icon Απόφαση 11/2011 14/10/2011 13:19
12 Απόφαση Δημάρχου 12, σχετικά με διατήρηση Ειδικού Συνεργάτη. PDF icon Απόφαση 12/2011 14/10/2011 13:24
13 Απόφαση Δημάρχου 13, σχετικά με ανάθεση και εξουσιοδότηση υπογραφής αντί του Δημάρχου. PDF icon Απόφαση 13/2011 14/10/2011 13:27
14 Απόφαση Δημάρχου 14, σχετικά με τον ορισμό επιτροπής του Π.Δ.28 80. PDF icon Απόφαση 14/2011 14/10/2011 13:29
16 Απόφαση Δημάρχου 16, σχετικά με μεταφορά υπολοίπου της Α.Τ.Ε. PDF icon Απόφαση 16/2011 14/10/2011 13:31
17 Απόφαση Δημάρχου 17 για τη διενέργεια ταμειακής διαχείρισης του Παιδικού Σταθμού Ν.Μοναστηρίου. PDF icon Απόφαση 17/2011 14/10/2011 13:32
26 Απόφαση Δημάρχου 26, σχετικά με συγκρότηση επιτροπής απογραφής. PDF icon Απόφαση 26/2011 14/10/2011 13:33
27 Απόφαση Δημάρχου 27, για τον ορισμό επιτροπής ΟΔΕ για το πρόγραμμα Διαύγεια PDF icon Απόφαση 27/2011 14/10/2011 13:34
28 Απόφαση Δημάρχου 28, περί ορισμού υπαλλήλων για διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς. PDF icon Απόφαση 28/2011 14/10/2011 13:36
31 Απόφαση Δημάρχου 31, σχετικά με ορισμό Εκκαθαριστών Μισθοδοσίας PDF icon Απόφαση 31/2011 14/10/2011 13:37
33 Απόφαση Δημάρχου 33, σχετικά με συγκρότηση επιτροπής ΚΟΣΕ. PDF icon Απόφαση 33/2011 14/10/2011 13:43
34 Απόφαση Δημάρχου 34, σχετικά με την διαπίστωση - κατάταξη προσωπικού. PDF icon Απόφαση 34/2011 14/10/2011 13:44
35 Απόφαση Δημάρχου 35, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή της φάσης Α’ της αριθ 8654-11-2010 σύμβασης.Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων PDF icon Απόφαση 35/2011 14/10/2011 13:50
36 Απόφαση Δημάρχου 36, σχετικά με αντικατάσταση εισπράκτορα του Δήμου. PDF icon Απόφαση 36/2011 14/10/2011 13:57
38 Απόφαση Δημάρχου 38, για τη σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολ.κών και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης της αριθ. ΣΟΧ 1 . 2011 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού PDF icon Απόφαση 38/2011 14/10/2011 14:19
39 Απόφαση Δημάρχου 39, για την πρόσληψη εργατών άρδευσης - υδρονομέα. PDF icon Απόφαση 39/2011 14/10/2011 14:20
40 Απόφαση Δημάρχου 40, περί ορισμού διατάκτη. PDF icon Απόφαση 40/2011 14/10/2011 14:20
42 Απόφαση Δημάρχου 42, σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου Λαμιέων για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στην άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν.3852.2010 PDF icon Απόφαση 42/2011 14/10/2011 14:23
44 Απόφαση Δημάρχου 44, σχετικά με τον ορίσμό τριμελής επιτροπής για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων του έτους 2010. PDF icon Απόφαση 44/2011 14/10/2011 14:25
45 Απόφαση Δημάρχου 45, σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. PDF icon Απόφαση 45/2011 14/10/2011 14:26
51 Απόφαση Δημάρχου 51, περί ανάθεσης στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου την αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας στους Τ.Ο.Ε.Β. που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δομοκού. PDF icon Απόφαση 51/2011 14/10/2011 14:30
52 Απόφαση Δημάρχου 52, πέρι καθιέρωσης και έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου για το έτος 2011 PDF icon Απόφαση 52/2011 14/10/2011 14:32
56 Απόφαση Δημάρχου 56,για ταχυδρομικά τέλη PDF icon Απόφαση 56/2011 17/10/2011 08:32
58 Απόφαση Δημάρχου 58, για διάθεσης πίστωσης για τέλη «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία εσωτερικού» PDF icon Απόφαση 58/2011 17/10/2011 08:33
60 Απόφαση Δημάρχου 60,περί χορήγησης άδειας χρήσης πλατείας στη Καραγεώργου Στεργιανή PDF icon Απόφαση 60/2011 14/10/2011 14:35
66 Απόφαση Δημάρχου 66,περί χορήγησης άδειας χρήσης πλατείας στη Κολοβού Ελένη PDF icon Απόφαση 66/2011 14/10/2011 14:37
68 Απόφαση Δημάρχου 68, σχετικά με τη πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργου. PDF icon Απόφαση 68/2011 14/10/2011 14:38
69 Απόφαση Δημάρχου 69, σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. PDF icon Απόφαση 69/2011 14/10/2011 14:39
70 Απόφαση Δημάρχου 70, σχετικά με την ανάθεση χωρίς αμοιβή σε Δημοτικούς Συμβούλους την εποπτεία και συντονισμό δράσεων του Δήμου. PDF icon Απόφαση 70/2011 14/10/2011 14:41
77 Απόφαση Δημάρχου 77, διάθεσης πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη. PDF icon Απόφαση 77/2011 17/10/2011 08:51
78 Απόφαση Δημάρχου 78, για τη χορήγηση άδειας χρήσης πεζοδρομίου στην κα. ILIEVA VIOLETA του ASEN PDF icon Απόφαση 78/2011 14/10/2011 14:44
80 Απόφαση Δημάρχου 80, για τη χορήγηση άδειας χρήσης πλατείας στην κα. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ PDF icon Απόφαση 80/2011 14/10/2011 14:45
85 Απόφαση Δημάρχου 85, σχετικά με διαπίστωση αδυναμίας μεταφοράς μαθητών. PDF icon Απόφαση 85/2011 14/10/2011 14:46
86 Απόφαση Δημάρχου 86, διάθεσης πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη. PDF icon Απόφαση 86/2011 17/10/2011 08:58
89 Απόφαση Δημάρχου 89, σχετικά με τον ορισμό Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (ΔΟΕ) για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. PDF icon Απόφαση 89/2011 14/10/2011 14:47
90 Απόφαση Δημάρχου 90, διάθεσης πίστωσης για τηλεφωνικά τηλεγραφικά και Τηλετυπικά τέλη Εσωτερικού» PDF icon Απόφαση 90/2011 17/10/2011 10:13
91 Απόφαση Δημάρχου 91, ορισμού υπευθύνων Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου για την Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Διαχειριστικής περιόδου 2007 έως 2013 του Ε.Σ.Π.Α. PDF icon Απόφαση 91/2011 17/10/2011 07:54
93 Απόφαση Δημάρχου 93, σχετικά με ορισμό υπαλλήλου για κατάθεση. PDF icon Απόφαση 93/2011 17/10/2011 07:55
96 Απόφαση Δημάρχου 96, σχετικά με ανάθεση της γραμ.υποστήριξης των ΝΠΔΔ PDF icon Απόφαση 96/2011 19/10/2011 13:14
97 Απόφαση Δημάρχου 97, περί αυτοδίκαιης μεταφοράς στο Δήμο,προσωπικού των ΝΠΔΔ που καταργήθηκαν PDF icon Απόφαση 97/2011 17/10/2011 07:57
99 Απόφαση Δημάρχου 99, για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου σε επιτροπή για την εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων. PDF icon Απόφαση 99/2011 17/10/2011 07:58
100 Απόφαση Δημάρχου 100, σχετικά με σύσταση επιτροπής του άρθρου 5, παρ.4 του ν. 3345/2005 PDF icon Απόφαση 100/2011 20/10/2011 08:16
101 Απόφαση Δημάρχου 101, σχετικά με συγκρότηση ΟΔΕ για την υποστήριξη των ΝΠΔΔ (Πρόγραμμα Διαύγεια) PDF icon Απόφαση 101/2011 19/10/2011 13:42
117 Απόφαση Δημάρχου 117, σχετικά με θέμα: Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Δήμου Δομοκού, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. Microsoft Office document icon Απόφαση 117/2011 05/01/2012 14:50
118 Απόφαση Δημάρχου 118, με θέμα: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του φορέα Δήμου Δομοκού, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ.226 Α’). Microsoft Office document icon Απόφαση 118/2011 05/01/2012 14:53
119 Απόφαση Δημάρχου 119, με θέμα: Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Δομοκού, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. Microsoft Office document icon Απόφαση 119/2011 05/01/2012 14:57