Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας, της Ανακοίνωσης 7212/3-9-2020

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Παρακαλούμε  πατήστε για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες ανά κωδικό θέσης:

19η πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2020
Αριθμός Πρακτικού: 
19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη 3η/2020 τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 78 του ν.4555/2018), η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις 21-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου Λυκείου Δομοκού, για ενημέρωση και συζήτηση στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Α.Δ.Ε.Δ./2020

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής και Πλήρους Απασχόλησης (Ειδικότητας Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολείων)

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ο Δήμαρχος Δήμου Δομοκού

 Έχοντας υπόψη:

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

18η πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2020
Αριθμός Πρακτικού: 
18

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δομοκού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν αντίρρηση ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης  (ΦΕΚ  3447/τ.Β/18-8-2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και συγκεκριμένα έως  3 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση η οποία θα  διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 3 της υπ’ αριθμ 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007) και βάσει της αριθμ. 55/11-03-2020 ΠΝΠ,  με τηλεφωνική επικοινωνία και έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.  (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ.

Σελίδες