ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ», προϋπολογισμού 39.680,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

 1.  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1

Ταχ.Κωδ.: 35010

Τηλ.: 2232022385

Telefax: 2232023012 Πληροφορίες: Kεφαλάς Κυριαζής E-mail: info@domokos.gr Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

 2.  Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.domokos.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών(Θέμιδος και Γ. Ρίτσου 1, Δομοκός), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 3.  Κωδικός CPV: 79415200-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Σχεδιασμού

 4.     Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ. (56/18-02-2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

 5.  Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

6.  Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Για τους δικαιούμενους συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης και να έχει αμερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις.

Ανάδοχος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Απαγορεύεται ο αποκλεισμός υποψηφίων με κριτήριο την νομική μορφή τους. Ωστόσο θα ζητείται ειδικά από τους υποψηφίους που είναι νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους και τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα επιφορτίσουν με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής. Ειδικότερα για την υπηρεσία                                                                    αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει τα ανωτέρω προσόντα τουλάχιστον κάποιο στέλεχός του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά με «δάνεια εμπειρία» δηλαδή με εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον υποψήφιο για την συγκεκριμένη εργασία.

Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την έδρα της επιχείρησης, το απασχολούμενο προσωπικό και τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Τέλος για την εργασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εμπειρίας και τεχνογνωσίας και να αποδείξουν συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με την προσφορά τους τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΔΙΑΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου και να ορίσει Υπεύθυνο Έργου, που δεσμεύει τον ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου.

Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από τουλάχιστον έξι (6) στελέχη, με τις παρακάτω αναφερόμενες εξειδικεύσεις και εμπειρία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου έργου:

 

 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές ή/και

 

διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο αντικείμενο του πολεοδομικού ή

 

χωροταξικού ή αστικού σχεδιασμού ή συνδυασμένου πολεοδομικού και

Μηχανικός

κυκλοφοριακού σχεδιασμού ή άλλο συναφές. Απαιτείται ειδική εμπειρία

Υπεύθυνος Ομάδας

τουλάχιστον 15 ετών σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά

Έργου

προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο το συνδυασμένο

(1)

χωρικό και κυκλοφοριακό ή το συνδυασμένο πολεοδομικό και

 

κυκλοφοριακό σχεδιασμό και θα πρέπει να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον

 

σε πέντε (5) μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα

 

(εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ηλεκτρολόγος

 

Μηχανικός

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 8ετή εμπειρία στην μελέτη,

Μέλος Ομάδας

κατασκευή, έλεγχο, επιθεώρηση και πιστοποίηση Η/Μ εγκαταστάσεων

Έργου

και ΑΠΕ.

(1)

 

 

Διπλωματούχος Πολεοδόμος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο

Πολεοδόμος

αντικείμενο του πολεοδομικού ή χωροταξικού ή αστικού σχεδιασμού ή

Μηχανικός

συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού ή άλλο

Μέλος Ομάδας

συναφές. και 10 έτη γενικής εμπειρίας και εξειδικευμένη εμπειρία σε δύο

Έργου (1)

(2) τουλάχιστον έργα/μελέτες/υπηρεσίες/ ερευνητικά προγράμματα που

 

σχετίζονται με ειδικά πολεοδομικά σχέδια, σε υπηρεσίες καταγραφής

 

 

 

 

 

 

περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών δεικτών, καθώς και σε ένα

(1) τουλάχιστον έργο διαχείρισης συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης.

 

 

Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Μέλος Ομάδας Έργου

(1)

Διπλωματούχος Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές ή/και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο αντικείμενο του πολεοδομικού ή χωροταξικού ή αστικού σχεδιασμού ή συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού ή άλλο συναφές. Απαιτείται τουλάχιστον 8ετή Γενική Εμπειρία σε έργα σχετικά με τις μεταφορές ή κυκλοφοριακό σχεδιασμό ή άλλο συναφές αντικείμενο και εξειδικευμένη εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα.

 

 

Μηχανικός Μέλος Ομάδας Έργου

(1)

Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Απαιτείται τουλάχιστον 8ετής γενική εμπειρία σε θέματα μεταφορών ή κυκλοφοριακού σχεδιασμού και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από συμμετοχή σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά). Ειδικότερα, να έχει συμμετάσχει σε πέντε (5) μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά

προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) σχετικά με μεταφορές και GIS.

Οικονομολόγος: Μέλος Ομάδας Έργου

(1)

 

Πτυχιούχος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΕ) ή σε συναφές αντικείμενο με 8ετή γενική εμπειρία.

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει στην προσφορά του Πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της ομάδας έργου και θα ορίσει έναν υπεύθυνο ομάδας έργ

 7.    Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 2.3. της διακήρυξης .

 8.  Παραλαβή προσφορών – διενέργεια διαγωνισμού: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 05/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δομοκού (Πλ. Μουσών 1, Δομοκός), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 9.  Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

 10.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 11.    Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 69.7336.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.

 12.  Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

 13.  Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14.        Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου: www.domokos.gr. Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_adam.pdf930.23 KB
Αρχείο entypo_oikonomikis_prosforas.docx19.62 KB
PDF icon prokiryxi_2020_ada.pdf170.64 KB
Αρχείο teyd.docx50.42 KB