ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. 1.         Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. 2.         Τις διατάξεις του άρθρου 6  «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. 3.         Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .
  4. 4.         Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 64 «Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Νόμου 4735/20 (ΦΕΚ 197 Α)
  5. 5.         Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  43/3η/2021 (ΑΔΑ:ΩΖ2ΠΩ9Α-ΕΨ7)
  6. 6.         Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά  ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου  Δομοκού,  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου  «Καθαριότητα  Σχολικών Μονάδων Δήμου Δομοκού – Δημοτικού Σχολείου Ομβριακής» για το σχολικό έτος 2020- 2021 έως  εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία- τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Δομοκού

 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1

 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/6/2021

 

 

 

1 άτομο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Υποχρεωτική Εκπαίδευση

 

Οι υποψήφιοι, πρέπει  να είναι  18 έως 65 ετών  υγιείς και  με  την φυσική καταλληλότητα για την  ανάληψη  του έργου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η  σειρά  κατάταξης   μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια :

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

        1 ή 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

4

5

6

7

8

9

10

….

μονάδες

30

40

50

60

70

80

90

….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα   

 

        3. ή 4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3

μονάδες

15

 

       5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

5

10

20

 

       6. ή 7. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

….

μονάδες

10

20

30

….

      8. ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ,ΤΕΚΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ή ΣΥΖΥΓΟΥ

 ποσοστό αναπηρίας

50%-59%

60%-66%

67%-69%

70% και πάνω

μονάδες

10

12

15

17

      9. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δομοκού. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στους  υποψηφίους  της  κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 12/5/2021  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται,  ηλεκτρονικά  στο  e mail   Δήμου  proslipsis@domokos.gr
Πληροφορίες: Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας αρμόδια Ζηκούλη Αικατερίνη τηλ 22323 50210

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δύο(2) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  δύο (2) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 1_2021_anakoinosi_psltdo9a-gs2.pdf936.55 KB
Αρχείο 1_anakoinosi_sx_katharistries.docx65.99 KB
Αρχείο pararthma.docx66.09 KB
Αρχείο aithsh.docx33.18 KB