Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 13:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΜΩ9Α-ΓΝΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 13:09:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΩΣΩ9Α-ΙΘΓ

Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δομοκού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών για την υλοποίηση του Υποέργου Ε: "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Και Αξιολόγησης Αγροτικών Καλλιεργειών ...

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δομοκού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών για την υλοποίηση του Υποέργου Ε: "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Και Αξιολόγησης Αγροτικών Καλλιεργειών (Γεωργία Ακριβείας) μέσω Τεχνολογιών Ρομποτικής" της Πράξης με Τίτλο: "Ευφυή Συστήματα Έξυπνης Πόλης Δήμου Δομοκού" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", του Άξονα Προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση", της Πρόσκλησης ΑΤ08 (Α.Π 19576/19.10.2020)
Ημ/νια: 14/05/2021 12:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΔΧΩ9Α-1Σ3

""Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 ΄στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Π. 19576/19.10.2020) με θέμα "SMART CITIES" με Τίτλο: "Ευφυή Συστήματα Έξυπνης Πόλης Δήμου Δομοκού

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: ""Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 ΄στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Π. 19576/19.10.2020) με θέμα "SMART CITIES" με Τίτλο: "Ευφυή Συστήματα Έξυπνης Πόλης Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 14/05/2021 12:43:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 91ΣΡΩ9Α-Μ7Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/05/2021 12:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΩ1Ω9Α-1ΕΝ

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο "Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Δομοκού" στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 20003/27-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ14 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του...

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο "Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Δομοκού" στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 20003/27-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ14 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) όπως τροποποιήθηκε την 29η Μαρτίου 2021 (αρ. πρωτ. 5456).
Ημ/νια: 14/05/2021 12:26:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΗΠΩ9Α-ΑΟΛ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 511

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 511
Ημ/νια: 14/05/2021 11:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ0ΕΩ9Α-Ρ90

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ " ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2021 14:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΚΒΩ9Α-ΚΟ2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ ΕΚΚΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 13/05/2021 14:42:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΨΔΩ9Α-6ΟΞ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 13/05/2021 14:13:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΜ1Ω9Α-316

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΕΩΣ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΠΑΡ.8α του Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 108 του Ν.4782/2021

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΕΩΣ 1.000.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΠΑΡ.8α του Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 108 του Ν.4782/2021
Ημ/νια: 13/05/2021 13:42:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6391Ω9Α-ΤΩΠ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΥ"

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΥ"
Ημ/νια: 13/05/2021 12:04:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε3ΗΩ9Α-87Ν

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΔΟΜΟΚΟΥ»

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 13/05/2021 11:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΒ7Ω9Α-Μ3Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 13/05/2021 11:23:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω508Ω9Α-3ΛΧ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: " ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΥ

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: " ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΥ
Ημ/νια: 13/05/2021 10:50:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΧΛΩ9Α-ΛΥΚ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 8.520,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 8.520,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2021 10:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 68ΤΗΩ9Α-Β6Κ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 49.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παρ, 14/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 49.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 13/05/2021 09:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 68ΠΟΩ9Α-ΩΥΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ημ/νια: 12/05/2021 14:11:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΥ0Ω9Α-ΔΓ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2021 13:43:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΧΔΩ9Α-08Ε

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ , ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ , ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"
Ημ/νια: 12/05/2021 12:45:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω89ΗΩ9Α-ΣΤΛ

Σελίδες